Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez RAVEN PATORA sp.j. z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem należącego do tej spółki serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.raven.com.pl/, określanego w dalszej części niniejszego dokumentu jako: „Serwis”.
 2. Administratorem Serwisu oraz danych osobowych jest RAVEN PATORA sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Plonowa 20B, 91-156 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649713 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9471988323, REGON: 365966330, określana w dalszej części niniejszego dokumentu jako „Administrator”.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
 4. a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres korespondencyjny: RAVEN PATORA sp.j., ul. Plonowa 20B, 91-156 Łódź;
 5. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: raven@raven.com.pl
 6. Administrator za pośrednictwem Serwisu zbiera informacje dotyczące podmiotów korzystających z treści Serwisu, będących osobami fizycznymi. Ogół osób fizycznych, których dane osobowe mogą być przetwarzane za pośrednictwem Serwisu będzie w dalszej części niniejszego dokumentu określany zbiorczo jako „Użytkownicy”.
 7. Administrator szanuje przysługujące Użytkownikom prawo do prywatności i dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania z Serwisu, używając w tym celu m.in. bezpiecznego protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Przechowywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na zabezpieczonych serwerach.
 8. Ochrona danych osobowych podlega wszelkim obowiązkom przewidzianym w powszechnie obowiązujących regulacjach prawnych, w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części niniejszego dokumentu jako „RODO”.

 

 • 2 Zakres zbieranych danych osobowych

 

 1. Zakres zbieranych przez Administratora danych osobowych Użytkowników jest różny w zależności od tego, w jakim zakresie Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Podczas przeglądania treści Serwisu mogą być gromadzone następujące dane dotyczące Użytkowników:

 

 1. a) informacje o aktywności Użytkownika w ramach stron internetowych Serwisu;
 2. b) sposób uzyskiwania dostępu do Serwisu oraz specyfika urządzenia, włącznie z danymi dotyczącymi systemu operacyjnego;
 3. c) dane pozostawiane w wyniku poruszania się na stronach Serwisu, w szczególności dane zawarte w tzw. plikach cookies;
 4. d) adres IP Użytkowników;
 5. e) identyfikatory internetowe;
 6. f) dane przeglądarki.

 

 1. W przypadku korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, za zgodą Użytkownika przetwarzane są następujące, dobrowolnie przez niego podane dane osobowe:

           

 1. a) imię;
 2. b) nazwisko;
 3. c) numer telefonu;
 4. d) adres e-mail.

 

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym, znajdującym się pod adresem: https://www.raven.com.pl/kontakt, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w przepisach obowiązującego prawa i traktowane są przez Administratora jako informacje poufne, oraz nie są widoczne dla osób trzecich.

 

 • 3 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 

 1. a) do prowadzenia procesu obsługi klienta, polegającego w szczególności na wysyłaniu na żądanie Użytkowników katalogów przedstawiających usługi Administratora, cennika, ulotek lub innych materiałów o charakterze reklamowym, obsłudze zapytań w ramach formularza kontaktowego.

Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Użytkownika.

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika na tej podstawie trwa do czasu spełnienia żądania Użytkownika, w związku z którym dane osobowe są przetwarzane, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że czasami dane osobowe mogą być przetwarzane również po tym okresie - wyłącznie w przypadkach, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń.

 

 1. b) do dopasowania profilu stron internetowych Serwisu do zindywidualizowanych potrzeb Użytkowników Serwisu, w celu dokonywania pomiarów statystycznych, w celach marketingowych produktów i usług Administratora, do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych osobowych trwa do czasu istnienia uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wcześniej Użytkownik wniesie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:

 

 1. zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z RODO;
 2. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

 1. Administrator danych osobowych nie powołał inspektora ochrony danych. W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: raven@raven.com.pl
 2. Każdy Użytkownik, którego dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 

 1. a) dostępu do treści danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych;
 2. b) żądania sprostowania danych;
 3. c) żądania zmiany, przenoszenia lub usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 4. d) ograniczenia przetwarzania;
 5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku skutecznego wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dane Użytkownika nie będą dalej przetwarzane, chyba że będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

 

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników także po rozwiązaniu uprzednio zawartego stosunku prawnego lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora lub jeżeli przepisy prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do przechowywania tychże danych.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora, albo podmiot trzeci – przetwarzającego, w ramach współpracy z którym Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do innych podmiotów, z wyjątkiem sytuacji z których nastąpiło powierzenie przetwarzania danych osobowych, w ramach którego dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane dostawcą usług IT, działającym w imieniu Administratora.

Administrator wymaga od podmiotów trzecich przetwarzających dane osobowe w jego imieniu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, a ponadto weryfikuje czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom, wobec których istnieje obowiązek udostępnienia danych na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

 1. Administrator usunie dane osobowe Użytkowników w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź w przypadku wniesienia przez Użytkownika prawnie dopuszczalnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://www.raven.com.pl/ wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do świadczenia usług lub skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu uniemożliwi korzystanie z nich.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Administrator nie stosuje procesów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • 4 Pliki cookies

 

 1. Administrator w ramach Serwisu używa w celu zapewnienia szybkiego i należytego działania witryny plików cookies - niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W sytuacji ponownego połączenia się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. W ramach wysyłanych plików cookies, gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora w ramach cookies służą do:

 

 1. a) monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
 2. b) usprawnienia funkcjonowania serwisu, mając na względzie zapewnienie efektywnej i bezproblemowej nawigacji na stronie.

 

Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator dokonuje również korzystając z narzędzia Google Analytics, rejestrującego zachowanie Użytkownika na stronie.

 

 1. Pliki Cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Po zapamiętaniu preferencji Użytkownika, umożliwione zostaje odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody z korzystania ze strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora, w celu optymalizacji działań.
 2. Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:

 

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Użytkownicy w każdej chwili mają możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyrazi na to zgodę. Powyższe dane Administrator zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Polityki Prywatności staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na internetowej https://www.raven.com.pl/. zmienionej Polityki Prywatności.
kontakt firma Raven

skontaktuj się z nami

48 42 650-97-60
raven@raven.com.pl

wycena Raven

Zapytaj o

wycenę